TROŠKU Z TEORIE z OB

Celkové hodnocení závodů:

Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných ve 2/3 zařazených závodů
(zaokrouhleno na nejbližší celé číslo dolů).
Tzn. 6 závodů/4 počítají, 7/4, 8/5, 9/6, 10/6, 11/7, 12/8, 13/8, 14/9, 15/10.
V případě rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší bodové hodnocení v jakémkoli závodě.

Stanovení bodové hodnoty za závod:

1. Průměrný čas prvních tří závodníků ... Ts = (T1+T2+T3)/3
2. Bodová hodnota pro závodníka i se vypočte ... Bi = 100 * (3 - Ti/Ts) pro žactvo (jinak 2 - Ti/Ts)
3. Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku (u žactva trojnásobku) průměrného času, jsou DISK nebo mají 0 bodů

SmartMaps Cup (SMC)

Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené tabulce.
   1.1. SmartMaps Cup je dlouhodobou soutěží jednotlivců v kategoriích D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D-21L, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H-21L.
   1.2. Do soutěže jsou zařazeni všichni registrovaní závodníci ČSOB, kteří se zúčastní alespoň jednoho závodu. Do celkového hodnocení jsou zařazeni všichni závodníci, kteří získali nenulový počet bodů.
   1.3. Do soutěže bodují všichni závodníci umístění na 1.-60. místě v kat. D-21L a H-21L, na 1.-30. místě v kat. žactva a na 1.-20. místě v kat. dorostu a juniorů. Závodníci získávají body za umístění v jednotlivých závodech následovně:

Umístění DH-21L a žactvo+dorost a junioři
1. 65 35 25
2. 62 32 22
3. 60 30 20
4. 58 28 18
5. 56 26 16
6. 55 25 15
atd. atd. atd.

   1.4. Do soutěže jsou započítávány body závodníka ve 3/5 počtu zařazených závodů (zaokrouhleno dolů). Celkový počet bodů závodníka v soutěži je dán součtem bodů, získaných v započítávaných závodech. V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodě soutěže.

 

Zisk licencí

·         2.1 Licence uvedené v čl. 1.3 se získávají po splnění podmínek uvedených v kapitole 3.

·         2.2 Licence platí ode dne vydání oficiálních výsledků soutěže, v níž došlo ke splnění podmínek pro její zisk, až do 31.12. následujícího kalendářního roku. Licence C platí trvale.

·         2.3 Sportovci, kteří v průběhu platnosti licence nesplní podmínky pro zachování licence či nezískají licenci

·         vyšší, získají pro příští kalendářní rok licenci o 1 stupeň nižší než byla stávající. Základní licence se nesnižuje.

·         2.4 Mezinárodní závody a soutěže, ve kterých lze získat licenci E v orientačním běhu, pořádá IOF (International Orienteering Federation) podle mezinárodních pravidel orientačního běhu a jsou vyjmenovány v tabulce v příloze.

·         2.5 Domácí soutěže, ve kterých lze získat jednotlivé licence v orientačním běhu, pořádá sekce OB a pro licenci B také oblasti sekce OB.

·         2.6 Licence z domácích soutěží lze získat pouze ze soutěží v orientačním běhu, které byly současně:

Ř  zařazeny do kalendáře oficiálních závodů a schváleny příslušnou pořadatelskou organizační složkou

Ř  ČSOS (viz. článek 2.5);

Ř  uspořádány podle Pravidel orientačního běhu

 

Podmínky zisku licencí

 

-          3.1 Licence E

o   3.1.1. Licenci E je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21 v domácích soutěžích, resp. V kategoriích W, M, W20, M20 na vyjmenovaných mezinárodních závodech a soutěžích IOF.

o   3.1.2. Zisk licence E je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze.

-          3.2 Licence R

o   3.2.1. Licenci R je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21.

o   3.2.2. Zisk licence R je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze.

-          3.3 Licence A

o   3.3.1. Licenci A je možno získat v kategoriích D14, D16, D18, D20, H14, H16, H18, H20.

o   3.3.2. Zisk licence A je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze.

-          3.4 Licence B

o   3.4.1. Licenci B je možno získat v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, H16, H18, H20.

o   3.4.2. Zisk licence B je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze.

-          3.5 Licence C

o   3.5.1. Licence C je základní licencí pro všechny kategorie.

 

ŽEBŘÍČEK B

 

·         3.1 Žebříček je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích D14, D16, D18, D20, D35, D40, D45,D50, D55, D60, D65, H14, H16, H18, H20, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75.

·         3.2 V žebříčku B mohou startovat držitelé soutěžní licence E, A nebo B (v kategoriích veteránů držitelé soutěžní licence C).

·         3.3 Závodník se přihlašuje do žebříčku B v souladu s Prováděcími předpisy.

·         3.4 Hodnocení žebříčku B:

a.    Do žebříčku B se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do žebříčku B v souladu s Prováděcími předpisy.

b.    Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla ve 2/3 do žebříčku B zařazených závodů (přesný počet určí Prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu bodů sestupně, v případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě soutěže.

c.    Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě: V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků přihlášených do žebříčku

B:

Ts = (T1+T2+T3)/3

potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu:

Bi = 100 . (2 - Ti/Ts)

výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel.

Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku středního času a více, stejně jako závodníci, kteří byli

diskvalifikováni, získávají 0 bodů. Je-li v kategorii 5 a méně hodnocených závodníků je střední

čas Ts čas prvního hodnoceného závodníka.

d.    Rozhodnutím soutěžní komise sekce OB může být udělen průměr bodů:

da) závodníkům oddílu pořádajícího závod – požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu;

db) závodníkům, kteří v souladu s Pravidly OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními – požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu;

dc) v případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu malého počtu závodníků, těmto závodníkům, Jestliže nastal důvod da) nebo db), může být závodníkovi udělen průměr, ale pouze jednou.

Průměrná hodnota bodů se vypočte:

P(i) = (L(j,i))/V(i)

V(i) = (C - Z(i)) * H/C kde:

P(i) ......průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka

L(j,i)....bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů)

V(i) .....korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se zaokrouhlením na

celé číslo podle matematických pravidel)

Z(i)......počet „průměrů“ i-tého závodníka

C .........celkový počet závodů zařazených do soutěže

H.........celkový počet závodů hodnocených do soutěže

e.    Do hodnocení se zařadí pouze závodníci, kteří bodovali.

 

·         3.5 Minimální startovní interval v jednotlivých závodech žebříčku B na klasické trati je při počtu do 40 přihlášených 5 minut, do 50 přihlášených 4 minuty, do 65 přihlášených 3 minuty, nad 65 přihlášených 2 minuty. Startovní interval závodu na krátké trati je 2 minuty.

·         3.6 Směrné časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích jsou uvedeny v Příloze č.2.

·         3.7 Startovní pořadí se určuje losováním.